کد زیر رو هر جایی که نیاز به فراخوانی فایلی بود استفاده کنید.


<?php include (TEMPLATEPATH . '/your-file.php'); ?>