کد زیر را به فایل functions.php اضافه کنید:

if (!is_admin()) add_action("wp_enqueue_scripts", "my_jquery_enqueue", 11);
function my_jquery_enqueue() {
   wp_deregister_script('jquery');
   wp_register_script('jquery', "http" . ($_SERVER['SERVER_PORT'] == 443 ? "s" : "") . "://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js", false, null);
   wp_enqueue_script('jquery');
}

آدرس را با آدرسی جی کوئری که استفاده می کنید جایگزین کنید.

لینک منبع

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری توسط تک آمــوز
بارگذاری در قطعه کد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *